Stanovy spolku Česká asociace zoologických zahrad a akvárií, z. s.

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek Česká asociace zoologických zahrad a akvárií, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese Masarykovo náměstí 261, 398 11 Protivín.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem fyzických a právnických osob, v němž se spolčili zastánci ochrany přírody a zvířat k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Čl. 3
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

a) ochrana přírody a ochrana zvířat, což je hlavním posláním spolku,
b) poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti ochrany životního prostředí.

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

a) praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,
b) organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody a ochranu zvířat,
c) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),
d) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a zvířat.

Čl. 5
Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát svéprávná fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR nebo právnická osoba se sídlem na území ČR.

2. Členství ve spolku může být
a) řádné – řádným členem může být fyzická nebo právnická osoba, která (i) je držitelem platné licence pro provozování zoologické zahrady podle zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách o provozování zoologických zahrad, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň (ii) úspěšně odchovala alespoň jeden ohrožený živočišný druh (ohrožený druh dle klasifikace IUCN – vulnerable, endangered, criticaly endangered)
b) čekatelské – čekatelským členem může být fyzická nebo právnická osoba, která čestně prohlásí, že do 2 let požádá o licenci k provozování zoologické zahrady podle zákona č. 162/2003 Sb., NEBO je držitelem platné licence pro provozování zoologické zahrady podle uvedeného zákona, ale neodchoval zatím žádný ohrožený druh.
3. Člen čekatel může být přijat výborem spolku. Čekatelské členství je na dobu 2 let ode dne přijetí. Pokud člen čekatel splní podmínky pro řádné členství, může požádat o přijetí za řádného člena na první členské schůzi spolku konané po splnění podmínek řádného členství. V případě, že člen čekatel nesplní podmínky při řádné čekatelství během dvouleté lhůty, čekatelské členství zaniká. Člen čekatel nemá právo hlasovací a nemůže být volen do orgánů spolku. Člen čekatel je povinen při reprezentaci svého členství třetím osobám uvádět, že je člen čekatel.

3. Členství vzniká dnem, kdy předseda spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení nebo název žadatele, adresu trvalého bydliště / adresu sídla, rodné číslo / IČ, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele nebo osoby oprávnění činit právní jednání jménem žadatele.

4. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

5. Člen spolku má právo zejména:

a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit jeho předsedu, případně další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

7. Člen spolku je povinen zejména:

a) dodržovat stanovy,
b) hájit zájmy ochrany přírody, zvířat a životního prostředí,
c) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím či zánikem člena, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7
Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:

a) členská schůze
b) pokladník
c) výbor
d) předseda výboru

2. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na pětileté funkční období členy výboru spolku, případně členy výboru spolku odvolala,
c) zvolila na pětileté období pokladníka, případně pokladníka odvolala,
d) přijímá řádné členy,
e) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
f) určila koncepci činnosti spolku na další období,
g) stanovila výši členských příspěvků,
h) schválila rozpočet spolku na příští období,
i) zvolila čestné členy spolku,
j) rozhodla o vyloučení člena spolku,
k) vyloučila člena spolku pro hrubé porušování stanov,
l) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

3. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda výboru. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda výboru náhradní členskou schůzi do jednoho (1) měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

2. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně podle čl. 7 odst. 3 písm. l) rozhoduje 3/4 většinou, o přijetí řádného člena rozhoduje jednomyslně.

4. Pokladník vede pokladnu spolku, vybírá členské příspěvky, vybírá členské příspěvky, zpracovává podklady pro daňovou správu a účastní se všech jednání výboru spolku bez hlasovacího práva.

5. Výbor je statutárním orgánem spolku. Má 3 až 5 členů, řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi, volí a odvolává předsedu výboru a přijímá členy čekatele. Za výbor i za spolek jedná navenek vůči všem třetím osobám předseda výboru.

6. Předseda výboru zastupuje spolek ve všech jeho věcech a zastupuje výbor navenek. Jeho funkční období je pětileté.

Čl. 8
Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2. S výsledky hospodaření seznamuje předseda výboru členy spolku na každé členské schůzi.

3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a zvířat.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 15.5.2018. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

V Protivíně, dne 15.5.2018

Ing. Miroslav Procházka, předseda výboru